True Story Company transparant

ALGEMENE VOORWAARDEN – True Story Company

Augustus 2022

True Story Company
Handelsnamen: YSMB, Your Social Media Buddy, TSC en True Story Company
KvK: 67926835
Wilhelmina van Pruisenweg 35

2595 AN Den Haag
dirkjan@truestorycompany.nl

 

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. YSMB: Your Social Media Buddy en True Story Company of TSC, de gebruiker van deze algemene
voorwaarden.
2. Offerte: alle aanbiedingen en prijsopgaven van YSMB.
3. Opdracht: de dienst en/of het product dat door YSMB geleverd zal worden.
4. Opdrachtgever: de persoon of personen waarmee YSMB een opdrachtovereenkomst gesloten heeft, de
aanvaarder van deze algemene voorwaarden.
5. Overeenkomst: de opdrachtovereenkomst tussen YSMB en Opdrachtgever.
6. Schriftelijk: waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘schriftelijk’, wordt ook
elektronische communicatie zoals e-mail bedoeld, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit
van de communicatie voldoende vaststaat.

Artikel 2. Toepassing

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten tussen YSMB en
Opdrachtgever.
2. Als Opdrachtgever voorwaarden stelt die niet voorkomen in, of die afwijken van, deze algemene
voorwaarden, dan zijn deze alleen bindend als ze door YSMB uitdrukkelijk schriftelijk zijn geaccepteerd.
3. Algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. Offerte

1. YSMB stuurt na een kennismakingsgesprek een offerte voor zijn diensten en/of werkzaamheden. De
offerte is 14 dagen geldig, tenzij anders overeengekomen.
2. Prijsopgaven kunnen wijzigen door bijvoorbeeld (onvoorziene) veranderingen in de werkzaamheden, in de
opdracht en/of in de prijzen van grondstoffen of in te kopen diensten. YSMB zal Opdrachtgever hiervan zo
snel mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 4. Aanvaarding

1. Opdrachtgever geeft expliciet akkoord op de offerte, door deze per e-mail te bevestigen.
2. Wanneer Opdrachtgever niet expliciet akkoord gaat met de offerte, maar wel ermee instemt, of de indruk
wekt, dat YSMB werk verricht binnen de opdracht, dan wordt de offerte alsnog als akkoord beschouwd.
3. YSMB behoudt zich het recht voor om een opdracht te weigeren wanneer na aanvaarding nieuwe
informatie beschikbaar komt, die het voor YSMB onaanvaardbaar maakt om de opdracht uit te voeren.
4. Na akkoord op de offerte, vormen de offerte en deze algemene voorwaarden de overeenkomst tussen
partijen. De overeenkomst kan vervolgens alleen worden gewijzigd als allebei de partijen daarmee
schriftelijk instemmen. YSMB kan in dat geval zijn vergoeding voor de opdracht aanpassen.

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht

1. YSMB vermeldt in zijn offerte welke werkzaamheden hij zal verrichten in het kader van de opdracht.
2. YSMB spant zich in om zijn werkzaamheden zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren. Daarbij zal YSMB de
belangen van Opdrachtgever naar beste weten behartigen en zal hij handelen zoals van een redelijk en
professioneel handelende partij kan en mag worden verwacht.
3. YSMB mag voor de uitvoering van de overeenkomst derden betrekken. Met betrekking tot deze derden
treedt YSMB op als tussenpersoon en aanspreekpunt. YSMB is niet aansprakelijk voor schade als gevolg
van tekortkomingen van deze derden.

Artikel 6. Verplichtingen Opdrachtgever

1. Opdrachtgever verplicht zich om de omstandigheden voor YSMB zo gunstig mogelijk te maken en waar
nodig maatregelen te treffen.
2. Opdrachtgever zal doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste
uitvoering van de opdracht mogelijk te maken. Hieronder valt ook het op tijd en juist informeren van
YSMB.
3. Wanneer Opdrachtgever zijn verantwoordelijkheden uit dit artikel niet nakomt, heeft YSMB het recht om
de uitvoering van de opdracht op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.
4. YSMB kan met Opdrachtgever gezamenlijk deadlines en/of andere afspraken overeenkomen, die ook
afhankelijk zijn van de mate van inspanning van Opdrachtgever. Deadlines kunnen wijzigen door een doen
of nalaten van Opdrachtgever. YSMB houdt zich het recht voor om deadlines of afspraken, in overleg, te
verplaatsen.
5. Tenzij anders overeengekomen, zal Opdrachtgever zorgen voor de benodigde informatie, toestemming,
licenties of geschikte materialen om de opdracht uit te kunnen voeren. De eventuele kosten daarvoor
komen voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever zal deze informatie, toestemming, licenties,
materialen en eventuele extra instructies op tijd en voldoende duidelijk en volledig aan YSMB aanleveren.
6. Wanneer Opdrachtgever de benodigde zaken niet op tijd, niet duidelijk of onvoldoende volledig aanlevert,
kan dit de uitvoering van de opdracht vertragen. In dat geval komen partijen gezamenlijk een nieuwe
leverdatum overeen.
7. YSMB is niet verplicht aangeleverde instructies of informatie op juistheid te controleren.

Artikel 7. Social media marketingplan

1. Het social media marketingplan stelt YSMB in samenwerking met Opdrachtgever op.
2. YSMB zal, voordat hij start aan het social media marketingplan, een gratis kennismakingsgesprek voeren
met Opdrachtgever.
3. De inhoud en kwaliteit van het social media marketingplan is deels afhankelijk van de mate van inzet door
Opdrachtgever. Opdrachtgever zal zorgen dat hij aan zijn verplichtingen uit artikel 6 voldoet.
4. Het social media marketingplan bevat een advies. Adviezen of strategieën opgesteld door YSMB, geven
geen garantie op het behalen van de resultaten of doelen die Opdrachtgever voor ogen staan. Resultaat is
onder andere afhankelijk van de uitvoering en bewegingen in de markt. Dit geldt ook indien YSMB het
plan voor Opdrachtgever gaat uitvoeren.
5. Indien overeengekomen, kan het social media marketingplan dienstdoen als basis voor het verdere social
mediabeheer door YSMB, conform artikel 8 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 8. Social mediabeheer

1. Onder content wordt, in deze algemene voorwaarden, onder andere begrepen, teksten, foto’s en video’s
(al dan niet in de vorm van advertenties). Deze content zal door YSMB geplaatst worden op de website
en/of social media-kanalen van Opdrachtgever, in het kader van het social mediabeheer.
2. Partijen maken onderling nadere afspraken over de invulling van het social mediabeheer, onder andere
over toegang tot de social media-accounts van Opdrachtgever, het aanleveren van content, de
hoeveelheid geplaatste content en de frequentie van plaatsing.
3. Opdrachtgever zal zelf moeten zorgen voor het aanmaken en opzetten van social media-accounts, onder
zijn eigen naam. YSMB biedt aan om te helpen bij het aanmaken en opzetten van social media-accounts,
maar zal in geen geval zelf de accounts opzetten en/of aanmaken.
4. Wanneer YSMB een derde heeft ingeschakeld, zal deze derde geen toegang hebben tot de social mediaaccounts van Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
5. YSMB plaatst in principe de content zoals aangeleverd door Opdrachtgever, tenzij anders
overeengekomen. Opdrachtgever draagt zelf de verantwoordelijkheid voor alle content die hij aanlevert.
6. YSMB is niet aansprakelijk voor fouten in de door Opdrachtgever aangeleverde content. YSMB biedt aan
om de aangeleverde content te controleren op juistheid. YSMB behoudt zich daarbij het recht voor om
teksten te verbeteren op spelfouten, slechtlopende zinnen en verbeteringen op het gebied van
copywriting.
7. YSMB heeft het recht te weigeren content van Opdrachtgever te plaatsen als deze niet past binnen de
regels van het social mediaplatform, niet past binnen de wettelijke kaders of op een andere manier naar
de mening van YSMB:
a. discriminerend is met betrekking tot uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst, of anderszins
kwetsend is;
b. oproept tot geweld tegen en/of lastigvallen van een ander of anderen;
c. leidt tot of het gevolg is van uitbuiting of misbruik van anderen;
d. in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of (een link naar) pornografisch
materiaal of pornografische websites bevat;
e. illegale activiteiten bevordert of pleegt;
f. kettingbrieven, junk mail of spam bevat en/of waarbij wachtwoorden of andere tot personen
herleidbare informatie wordt opgevraagd voor commerciële of illegale doeleinden; of
g. op enig andere wijze door YSMB indiscreet of incorrect wordt bevonden.
Wanneer Opdrachtgever besluit dergelijke content alsnog zelf te plaatsen, dan is dat voor eigen rekening
en risico van Opdrachtgever.
8. Wanneer Opdrachtgever content niet op tijd aanlevert of content aanlevert die in strijd is met lid 5 van dit
artikel, kan dit tot gevolg hebben dat YSMB geen content plaatst. Opdrachtgever heeft in dat geval geen
recht op enige korting, verrekening of restitutie. In overleg kan Opdrachtgever YSMB verzoeken om in
zulke gevallen tegen betaling van een extra vergoeding vervangende content te maken en te plaatsen.
9. Het abonnement voor social mediabeheer wordt aangegaan voor een minimum van één jaar, zoals
overeengekomen tussen partijen. Tenzij anders overeengekomen, gaat het abonnement voor social
mediabeheer in op de eerste dag van een kalendermaand.
10. Na afloop van het eerste jaar wordt het abonnement stilzwijgend verlengd en wordt het een abonnement
voor onbeperkte tijd, met een opzegtermijn van één kalendermaand.
11. Opdrachtgever heeft één keer per jaar de mogelijkheid om het abonnement tijdelijk te pauzeren voor een
periode van maximaal één kalendermaand. Indien Opdrachtgever daarvan gebruik wil maken, dient hij dit
aan te geven uiterlijk een kalendermaand voordat Opdrachtgever wenst dat de pauze ingaat.

Artikel 9. Online Reputatie Management

1. Voor zover dienstverlening plaatsvind onder de naam True Story Company (hierna “TSC”) geldt, in
aanvulling op het voorgaande, dat Opdrachtgever alle materialen en informatie beschikbaar stelt die TSC
nodig acht voor de uitvoering van de werkzaamheden.
2. TSC zal zich bij het gebruik van de beschikbaar gestelde materialen houden aan de
geheimhoudingsverplichtingen die door opdrachtgever nodig worden geacht.
3. Wanneer opdrachtgever niet alle benodigde materialen en informatie beschikbaar stelt aan TSC, dan kan
dit tot gevolg hebben dat TSC niet in staat is om de afgesproken werkzaamheden te voltooien. In overleg
kan Opdrachtgever TSC verzoeken om in zulke gevallen tegen betaling van een extra vergoeding andere,
vergelijkbare werkzaamheden te verrichten waarvoor de materialen of informatie niet nodig is.
4. Het abonnement voor Online Reputatie Management wordt aangegaan voor een minimum van twee jaar,
zoals overeengekomen tussen partijen. Tenzij anders overeengekomen, gaat het abonnement voor Online
Reputatie Management in op de eerste dag van een kalendermaand.
5. Na afloop van het tweede jaar wordt het abonnement stilzwijgend verlengd en wordt het een
abonnement voor onbeperkte tijd, met een opzegtermijn van één kalendermaand.

Artikel 10. Vergoeding

1. Als er door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door YSMB gebruikelijk gehanteerde
vergoeding van toepassing.
2. In geval er niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent YSMB een redelijke en
billijke vergoeding voor het geleverde.
3. Wanneer Opdrachtgever de opdracht wijzigt of om extra werkzaamheden vraagt, wordt hiervoor het
gebruikelijke uurtarief van YSMB gerekend. Ook voor extra content wordt het uurtarief in rekening
gebracht, met in ieder geval een minimum van een half uur.
4. Als aannemelijk is dat YSMB hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, die
redelijkerwijs noodzakelijk waren, zal YSMB dit doorberekenen aan Opdrachtgever.
5. Voorwaarden van social mediaplatformen kunnen wijzigen, waardoor hogere kosten gemaakt moeten
worden voor de overeengekomen werkzaamheden. Deze kosten worden doorberekend aan
Opdrachtgever.
6. Alle door YSMB genoemde bedragen zijn exclusief btw, tenzij anders overeengekomen.
7. Voor zover YSMB namens opdrachtgever advertenties plaatst op social media, gebeurt dit voor rekening
en risico van opdrachtgever. In geen geval zal de betaling van de advertenties door YSMB worden
voorgeschoten. De kosten van social media platforms voor het plaatsen van advertenties zijn niet
inbegrepen in de tarieven van YSMB.

Artikel 11. Betalingsvoorwaarden

1. YSMB zal voor het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische) factuur sturen, tenzij
anders overeengekomen.
2. Tenzij anders overeengekomen, is de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.
3. De betalingsverplichting blijft ook gelden wanneer Opdrachtgever geen gebruik (meer) wenst te maken
van de werkzaamheden van YSMB. Opdrachtgever heeft in een zo’n geval geen recht op korting,
verrekening of restitutie.
4. YSMB kan deelfacturen te sturen of een aanbetaling verlangen, tenzij uitdrukkelijk anders
overeengekomen.
5. Bij abonnementen zal er maandelijks gefactureerd worden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
6. Indien Opdrachtgever een abonnement tussentijds wil beëindigen, betaalt hij een bedrag ter grootte van
40% van de resterende termijn van het abonnement.
7. Deze betaling zal in een keer worden voldaan, tenzij anders overeengekomen.
8. Indien Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze over het nog
verschuldigde bedrag een rente van 2,5% per maand verschuldigd, waarbij een deel van een maand geldt
als een hele maand. YSMB is dan ook gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten
in rekening te brengen, ter hoogte van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van €60,-.

Artikel 12. Ontbinding en opschorting

1. Wanneer een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan YSMB al zijn werkzaamheden
ten behoeve van de opdracht opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan of ervoor kiezen om
de overeenkomst te ontbinden. YSMB zal Opdrachtgever hiervan eerst op de hoogte stellen.
2. Wanneer Opdrachtgever in het geval van een abonnement één termijn te laat betaalt, zal YSMB een
herinnering aan Opdrachtgever sturen om de factuur alsnog te voldoen.
3. Indien tweemaal een termijn voor het abonnement te laat betaald wordt, heeft dit tot gevolg dat YSMB al
zijn werkzaamheden ten behoeve van het abonnement opschort, tot de betalingsachterstand is ingehaald.
4. Wanneer Opdrachtgever driemaal een termijn voor het abonnement te laat betaalt, zal YSMB de
overeenkomst ontbinden. Opdrachtgever blijft verplicht te betalen voor de werkzaamheden die door
YSMB zijn uitgevoerd.
5. Tussentijdse opzegging van de overeenkomst door YSMB is mogelijk en zal schriftelijk gebeuren binnen de
opzegtermijn van 1 kalendermaand.
6. Indien Opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie of materialen voor de uitvoering van de
opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht
noodzakelijk is, is YSMB gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.
7. Wanneer YSMB ten behoeve van de opdracht al kosten heeft gemaakt en/of werkzaamheden heeft
verricht en de overeenkomst ontbonden wordt, dan zal YSMB de kosten en vergoeding voor de reeds
verrichte werkzaamheden in rekening brengen.
8. YSMB is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden wanneer gedragingen of uitlatingen van
Opdrachtgever leiden tot overtreding van wet- of regelgeving, of de regels van het social mediaplatform
waarop YSMB namens Opdrachtgever content plaatst. Als Opdrachtgever door een doen of nalaten van
Opdrachtgever wordt verwijderd van een social mediaplatform, kan YSMB ook de overeenkomst
ontbinden. In deze gevallen is er geen opzegtermijn en is YSMB geen enige schadevergoeding of andere
betaling verschuldigd aan Opdrachtgever.
9. Partijen zijn, over en weer, gerechtigd de overeenkomst te beëindigen wanneer de andere partij
faillissement heeft aangevraagd, surséance van betaling heeft aangevraagd of onder curatele staat.
10. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst, geschiedt schriftelijk.

Artikel 13. Intellectueel eigendomsrecht

1. Elke overeenkomst houdt ook de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot de in het kader
van het project ontwikkelde of ter beschikking gestelde content van YSMB, tenzij anders
overeengekomen.
2. YSMB heeft en behoudt het auteursrecht op de content die door YSMB is ontwikkeld. YSMB verleent aan
Opdrachtgever een exclusieve licentie om de content te gebruiken, voor onbepaalde tijd. Met deze
licentie mag Opdrachtgever de werken verveelvoudigen en openbaar maken binnen in de in het kader van
de overeenkomst.
3. Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden.
Ook mag Opdrachtgever niet zijn eigen licentie overdragen. De licentie komt bij faillissement van
Opdrachtgever te vervallen.
4. Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van de maker, zoals vermeld in artikel 25 Auteurswet, in
acht te nemen.
5. Wanneer de opdracht betrekking heeft op het verveelvoudigen van content van derden, waaronder maar
niet uitsluitend gebruik van afbeeldingen, zal Opdrachtgever zorgen voor een geschikte licentie.
Opdrachtgever vrijwaart YSMB voor enige aanspraak van derden met betrekking tot intellectuele
eigendomsrecht.
6. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

Artikel 14. Portretrecht

1. Voor zover in de door Opdrachtgever aangeleverde content sprake is van portretten of van personen die
worden afgebeeld, zal Opdrachtgever zelf moeten zorgen voor correcte toestemming van deze personen.
2. Opdrachtgever is altijd aansprakelijk voor portretten die door of namens Opdrachtgever worden openbaar
gemaakt. Opdrachtgever vrijwaart YSMB van alle aanspraken met betrekking tot het gebruik van
portretten ten behoeve van de opdracht.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

1. YSMB kan slechts aansprakelijk zijn voor zover deze gebaseerd is op een wettelijke of contractuele
toerekenbare tekortkoming.
2. De aansprakelijkheid van YSMB overstijgt nooit het factuurbedrag, althans het bedrag dat door de
aansprakelijkheidsverzekering van YSMB gedekt wordt. Indien er sprake is van een abonnement, overstijgt
de aansprakelijkheid nimmer de hoogte van de betaalde vergoedingen in de voorgaande zes maanden.
3. YSMB biedt geen enkele (aanvullende) garanties met betrekking tot de geleverde of in het kader van de
opdracht te leveren of geleverde prestaties, producten en/of diensten.
4. YSMB is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat YSMB is uitgegaan van door
of vanwege Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
5. YSMB is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in zijn werkzaamheden ontstaan door gebrekkige
informatievoorziening door Opdrachtgever.
6. YSMB is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde
gang van zaken in de ondernemingen van Opdrachtgever, gederfde winst, gemiste besparingen en
gevolgschade, op welke wijze dan ook verband houdend met, dan wel veroorzaakt door de uitvoering van
de werkzaamheden door YSMB.
7. YSMB heeft altijd het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Opdrachtgever ongedaan te
maken of te beperken.
8. Opdrachtgever vrijwaart YSMB tegen en stelt YSMB schadeloos voor alle aanspraken van derden welke
direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen en alle
daarmee verband houdende financiële gevolgen.
9. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet wanneer de
schade te wijten is aan opzet of grove schuld van YSMB.

Artikel 16. Klachten

1. Klachten over werkzaamheden van YSMB en/of bezwaren tegen een factuur dienen zo spoedig mogelijk
nadat de klachten tot stand zijn gekomen aan YSMB te worden gemeld.
2. YSMB zal zich inzetten de best mogelijke oplossing met Opdrachtgever te bereiken.
3. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

Artikel 17. Overige bepalingen

1. YSMB mag voor deze algemene voorwaarden wijzigen of aanvullen.
2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door YSMB aan Opdrachtgever medegedeeld.
3. Wanneer een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt
te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.
4. Op alle rechtsverhoudingen tussen YSMB en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
5. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag.

en_GB

Pin It on Pinterest

Subscribe to Launch Stories

Enter your name and e-mail to learn about product launch related topics like marketing, planning, social media, risk management, planning and funding.